Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op al de overeenkomsten gesloten met DISTRIVAPING BVBA, met maatschappelijke zetel aan de Vleminckstraat 10 te 2000 Antwerpen, BTW/KBO 0672935.124 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, tel. +32 3 369.25.26; e-mail info@distrivaping.com (hierna de Verkoper).

1.2. De Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen de Verkoper en de klant (verder genoemd: de Koper).

1.3. De Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele afwijkende voorwaarden uitgaande van de Koper, ook al dateren deze laatste van een latere datum. De Koper verzaakt volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene (verkoop/aankoop)voorwaarden.

1.4. Het plaatsen van een bestelling voor de Producten impliceert de voorafgaande raadpleging, kennisname en uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Koper van de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden kunnen steeds worden geraadpleegd via de daartoe bestemde pagina op de website www.distrivaping.com.

1.5. De Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Koper is gehouden om bij elke nieuwe bestelling opnieuw kennis te nemen van de toepasselijke Algemene Voorwaarden en zich ermee akkoord te verklaren.


2. DE PRODUCTEN - RESPECT VAN TOEPASSELIJKE REGLEMENTAIRE VOORWAARDEN

2.1. De Verkoper is actief als groothandelaar van elektronische sigaretten en navulverpakkingen met vloeistoffen bestemd voor het navullen van elektronische sigaretten (ook gekend als ‘e-liquids’) en aanverwante producten (hierna de ‘Producten’).

2.2. De Koper erkent dat de Producten, naar het gelang het geval, onderworpen kunnen zijn aan specifieke reglementaire verplichtingen, in het bijzonder het KB van 28 oktober 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten en het verbod op reclame voor tabak en soortgelijke producten vervat in de wet van 24 januari 1977. De Koper verbindt zich ertoe de toepasselijke reglementaire verplichtingen, strikt na te leven. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden indien de Koper de toepasselijke reglementaire verplichtingen niet naleeft.

2.3. De Koper verklaart uitdrukkelijk dat hij niet als consument handelt, wat inhoudt dat hij

(i) een rechtspersoon is; of

(ii) een natuurlijke persoon die uitsluitend handelt voor doeleinden die binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.


3. PUBLICITAIRE DOCUMENTEN – BESTELPROCEDURE – TOTSTANDKOMING KOOPOVEREENKOMST

3.1. Alle offertes, catalogi, brochures, prijslijsten, advertenties, inlichtingen en technische fiches van allerlei aard (onder meer, maar niet alleen, op de website van de Verkoper of verzonden per e-mail) zijn steeds vrijblijvend en binden de Verkoper niet. Ook afbeeldingen van de Producten zijn louter ter illustratie, zodat afwijkingen kunnen voorkomen.

3.2. De bestelling van de Producten door de Koper dient te gebeuren:

- Hetzij door het bezorgen aan de Verkoper van een volledige en ondertekende bestelbon;

- Hetzij via de bestelprocedure op de Website www.distrivaping.com

- Hetzij via enige andere ondubbelzinnige schriftelijke communicatie afkomstig van de Koper (bv. e-mail, sms)

De Koper is zelf aansprakelijk voor eventuele fouten begaan bij de bestelling.

De koopovereenkomst komt pas tot stand na schriftelijke aanvaarding door de Verkoper van de bestelling van de Producten door de Koper. De aanvaarding door de Verkoper van de bestelling geplaatst door de Koper wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de Koper (hierna: de Bevestiging). De Bevestiging bevat de samenvatting van de aanvaarde bestelling.

3.3. De Verkoper heeft het recht om bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen. De weigering door de Verkoper van een bestelling om welke reden ook, kan nooit aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van de Verkoper.

3.4. Elke annulering van de bestelling door de Koper dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de Verkoper. In geval van annulering is de Koper een forfaitaire vergoeding van 10% verschuldigd van de prijs van de bestelling, onverminderd het recht van de Verkoper op vergoeding van bewezen meerschade.


4. BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN – LEVERINGSTERMIJN

4.1. De levering van de Producten gebeurt steeds na ontvangst van betaling door de Verkoper. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de aangekochte Producten in beginsel geleverd binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de integrale betaling met correcte referenties op rekening van de Verkoper.

4.2. Opgegeven levertermijnen zijn steeds te beschouwen als indicatief. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, heeft de Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin op ontbinding van de verkoopovereenkomst wegens vertraging in de leveringstermijn of overschrijding van de leveringsdatum.

4.3. Indien, niettegenstaande een Bevestiging werd bezorgd aan de Koper, de Producten alsnog geheel of gedeeltelijk niet meer beschikbaar zijn waardoor de Verkoper niet kan leveren binnen een door de Verkoper als redelijk beoordeelde termijn, zal de Verkoper de Koper hiervan op de hoogte brengen en zal de Koper zonder bijkomende kosten het recht hebben om zijn bestelling te wijzigen (naar het wel beschikbare volume of de beschikbare hoeveelheden) of te annuleren. Indien reeds betalingen werden uitgevoerd door de Koper, zal de Verkoper na annulering of wijziging de onverschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk terugstorten. Op het ogenblik dat de Producten terug ter beschikking zijn, wordt de Koper hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Vanaf dat ogenblik kan geen wijziging of annulering nog plaatsvinden.


5. PRIJZEN

5.1. De prijzen zijn deze zoals op de Bevestiging vermeld. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen steeds excl. BTW, excl. verzendkosten en, voor zover van toepassing, excl. taksen en toeslagen (bv. recupel), verpakkingskosten, invoerrechten, douanetaksen, enz.

5.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen op elk ogenblik te wijzigen, rekening houdend met onder meer de kosten van transport, hogere distributiekosten, hogere heffingen van de overheid, enz.

5.3. De prijzen uitgedrukt in EURO die vermeld worden in de Bevestiging, worden toegepast en gefactureerd. Hierbij gelden enkel de prijzen uitgedrukt in EURO als de officiële prijzen. Indien prijzen tevens worden vermeld in een andere munt, is dit louter ter informatieve titel.


6. BETALING

6.1. De facturen zijn voorafgaand aan de levering te betalen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk andere betalingsvoorwaarden werden overeengekomen en vermeld staan op de voorzijde van de factuur. Tenzij anders overeengekomen, worden de facturen betaald via betaling op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Eventuele betalingskosten zijn ten laste van de Koper.

6.2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle facturen betaalbaar in EURO, ook indien de prijzen tevens in een andere munt worden vermeld.

6.3. De op de facturen vermelde bedragen dienen integraal betaald te worden en de Koper is er niet toe gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van de Verkoper enig bedrag in mindering te brengen wegens een door hem ingestelde tegenvordering.

6.4. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op gelijk aan de interestvoet bedoeld in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (te weten de interest tegen de referentie-interestvoet bedoeld in deze wet vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt) doch met een minimum van 10% per jaar.

6.5. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 6.4., zal in geval van niet-betaling op de vervaldag het openstaand factuurbedrag verhoogd worden met een bedrag ten belope van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR per factuur ten titel van forfaitair bepaalde schadeloosstelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, en onverminderd het recht van de Verkoper om hogere schade te bewijzen. Deze bedongen schadevergoeding is geen vergoeding voor eventuele gerechtelijke invorderingskosten.

6.6. De niet-betaling van één factuur op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid met zich mee van alle openstaande facturen, zelfs de niet vervallen-facturen en zonder dat rekening wordt gehouden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden. De niet-betaling van één factuur door de Koper geeft de Verkoper ook, zonder voorafgaande ingebrekestelling, het recht om de uitvoering van lopende aanvaarde bestellingen van dezelfde klant te schorsen.

6.7. De voorbehoudloze aanvaarding van een gedeelte van de factuur, brengt de aanvaarding met zich mee van de volledige factuur. Indien de Verkoper uitzonderlijk gedeeltelijke betalingen aanvaardt, geldt dit onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning.

6.8. In geval de Koper de ter beschikking gestelde Producten niet in ontvangst neemt, geeft dit hem geen recht om de betaling van de factuurbedragen uit te stellen. Ook vertraging in de levering om gelijk welke reden die niet aan de Verkoper te wijten is (bijv. vertraging bij de transporteur), geeft geen recht aan de Koper tot uitstel of inhouding van enige betaling.

6.9. Alle betalingen worden steeds eerst verrekend met de vervallen interesten, vervolgens met de schadevergoedingen en invorderingskosten en pas daarna met de openstaande (saldi van de) factu(u)r(en), waarbij de oudst openstaande bedragen ook eerst worden verrekend en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de Koper ter gelegenheid van zijn betaling(en).


7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1. De eigendom van de Producten gaat slechts over op de Koper na volledige betaling van de prijs van de Producten, van de bijhorende kosten en belastingen en desgevallend, in geval van laattijdige betaling, van de betaling van de interesten, het schadebeding en de invorderingskosten.

7.2. De Koper verbindt zich ertoe om zolang de hierboven vermelde prijs en aanhorigheden zoals bepaald in artikel 7.1 niet werden betaald, de Producten niet te gebruiken of verder te verkopen aan derden. In geval van niet-naleving van dit verbod tot doorverkoop zal een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de prijs door de Koper verschuldigd zijn.

7.3. Het is tevens verboden voor de Koper om de Producten waarvan de eigendomsoverdracht als hierboven bepaald nog niet heeft plaatsgevonden, te gebruiken als betaalmiddel, als onderpand te laten gelden of te gebruiken als waarborg voor een schuldvordering van een derde.

7.4. Het eigendomsvoorbehoud blijft geldig in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of ontbinding van de (onderneming van de) Koper. De Producten behoren niet tot de boedel van de Koper indien deze niet integraal aan de Verkoper werden betaald met inbegrip van de aanhorigheden en dit zelfs zonder dat vereist is dat de Verkoper de Koper voorafgaandelijk in gebreke heeft gesteld. De Producten dienen op eerste verzoek aan de Verkoper te worden terug bezorgd.


8. TERBESCHIKKINGSTELLING – LEVERING - RISICO-OVERDRACHT

8.1. (De producten voor 14uur besteld voor levering in België, worden de volgende werkdag geleverd op het leveringsadres vermeld bij de bestelling door de Koper.

- , en door een derde-vervoerder (bv. de post of een ander private pakket-, koerier- of transportbedrijfVoor leveringen in het buitenland (Europa) kan het 3 werkdagen duren vooraleer de bestelling ter beschikking van de Koper is op het adres vermeld bij de bestelling door de Koper.

- Het risico gaat over op het ogenblik van de inontvangstname bedoeld in artikel 8.2, eerste streepje, al naar gelang het geval, door de Koper of door de derde-vervoerder. De Producten worden, in voorkomend geval, derhalve verpakt op kosten en risico van de Koper. De Producten reizen tevens op kosten en op risico van de Koper (bijv. met eigen vervoer van de Koper of via een derde-vervoerder, zelfs indien dit vervoer wordt gefaciliteerd of anderszins geregeld door de Verkoper).

8.2. Als enige uitzondering op hetgeen bepaald is in artikel 8.3. geldt het transport dat de Verkoper zelf verzorgt (geen koerierdienst) zoals bedoeld in artikel 8.2, tweede streepje. In dat geval gaat het risico over bij aflevering van de Producten op het Eindadres. Het aftekenen van de leveringsbon door de Koper levert het bewijs van de aflevering door de Verkoper op het Eindadres.

8.3. Indien op de definitieve leveringsdatum zoals bedoeld in artikel 8.1 geen inontvangstname door de Koper heeft plaatsgevonden en er bij de bestelling evenmin werd gekozen voor transport door een derde-vervoerder (gefaciliteerd of geregeld door de Verkoper) en ook de Verkoper zelf het transport niet op zich heeft genomen, zal de Verkoper de Producten maximum twee kalenderweken bewaren op risico van de Koper. Indien na de beperkte bewaartermijn geen inontvangstname door de Koper heeft plaatsgevonden, kan de Verkoper de koopovereenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst eigenmachtig ten nadele van de Koper ontbinden. In dat geval is de Verkoper ertoe gerechtigd een bijkomende schadevergoeding te vorderen van de Koper ten belope van 10% van het totale factuurbedrag voor de bestelde Producten.

9. EENZIJDIGE ONTBINDING WEGENS WANPRESTATIE

9.1. De Verkoper heeft het recht om zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst de koopovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden ten nadele van de Koper in geval de Koper, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van vijftien kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Als voldoende ernstige wanprestatie om tot buitengerechtelijke ontbinding over te gaan, wordt in ieder geval, zonder dat dit limitatief is, beschouwd: het niet-betalen van een (één) factuur uitgaande van de Verkoper op de vervaldag of de niet-inontvangstneming van de Producten zoals bepaald in artikel 8.5.

9.2. Het voormelde recht op buitengerechtelijke ontbinding voor de Verkoper bestaat ook indien een factuur slechts gedeeltelijk niet werd betaald door de Koper of indien de niet-inontvangsname slechts betrekking heeft op een gedeelte van de bestelling. In dat geval zal de ontbinding slechts gedeeltelijk zijn en enkel betrekking hebben op dat gedeelte van de Producten dat overeenstemt met de niet-betaalde bedragen of niet-inontvangstgenomen Producten.

9.3. In geval van buitengerechtelijke ontbinding zoals bepaald in artikel 9.1 en 9.2, heeft de Verkoper bovendien recht op een schadevergoeding ten belope van 10% van de prijs van de Producten waarop de ontbinding betrekking heeft.


10. KLACHTEN – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER - EXONERATIE - FABRIEKSGARANTIE

10.1. De Koper is er toe gehouden de Producten na inontvangstname bedoeld in artikel 8.2 aan een aandachtig en normaal nazicht/onderzoek te onderwerpen. Eventuele ter gelegenheid van dit onderzoek vastgestelde gebreken of een gebrek aan conformiteit dienen onmiddellijk na het onderzoek en uiterlijk binnen de vijf kalenderdagen na de inontvangstname van de Producten bedoeld in artikel 8.2 te worden gemeld. Daarna worden geen klachten meer aanvaard wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit. Klachten komen bovendien enkel in aanmerking indien zij op precieze wijze worden gemeld per e-mail of per aangetekend schrijven. Als zichtbare gebreken worden onder andere begrepen, zichtbare problemen met de verpakkingen van de producten.

10.2. Verborgen gebreken dienen per aangetekend schrijven gemeld te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken binnen zeven kalenderdagen na ontdekking ervan. Elke vordering wegens verborgen gebreken dient in ieder geval ingesteld te worden binnen de drie maanden na inontvangstname van de Producten bedoeld in artikel 8.2, eerste streepje of na aflevering op het Eindadres in geval van artikel 8.2, tweede streepje.

10.3. Gebreken die tot uiting komen na de levering, worden tot het bewijs van het tegendeel (te leveren door de Koper) vermoed niet te hebben bestaan op het ogenblik van de levering en/of het gevolg te zijn van een verkeerde manipulatie door de eindgebruiker van de Producten.

10.4. De Koper aanvaardt en erkent dat de Verkoper de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen, die de initiële fabrikant of leverancier van de Producten ten aanzien van de Verkoper kan inroepen, eveneens aan de Koper kan tegenwerpen.

10.5. Tenzij de wet anders bepaalt of tenzij de Koper bewijst dat zijn schade veroorzaakt is door opzet aan de zijde van de Verkoper, is de aansprakelijkheid van de Verkoper in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde Producten.

10.6. Tenzij de wet anders bepaalt, zal de Verkoper nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade (zoals, doch niet beperkt tot, winstderving of reputatieschade voor de Koper) en zal de Verkoper niet aansprakelijk zijn indien de Producten intussen werden doorverkocht.

10.7. De Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken, defecten, beschadiging en evenmin voor verlies, vernietiging, enz. die optreden tijdens het transport van de Producten door een derde-vervoerder naar de eindbestemming, zelfs als de Verkoper het transport met de derde-vervoerder heeft gefaciliteerd of geregeld.

10.8. Voor bepaalde Producten, met name de eigenlijke hardware/elektronische sigaret bestemd voor het verdampen van de vloeistoffen vergezeld van een fabrieksgarantiekaart, biedt de Verkoper aan de eindkoper van het Product een fabrieksgarantie. Onder de eindkoper van het Product wordt begrepen de consument die het Product aankoopt bij de Koper. De Koper kan zich enkel tot de Verkoper wenden op grond van de artikelen 10.1 tot 10.7 van huidige Algemene Voorwaarden en is geen begunstigde van de fabrieksgarantie. De fabrieksgarantie wordt aangeboden volgens de toepasselijke garantievoorwaarden zoals vermeld op de garantiekaart. De Verkoper biedt in geen geval fabrieksgarantie voor vloeistoffen en vervangbare accessoires met beperkte levensduur (bv. clearomizers, vervangglazen, coils, etc.).


11. OVERMACHT (OF VREEMDE OORZAAK)

11.1. Onder overmacht (of vreemde oorzaak) wordt in de Algemene Voorwaarden begrepen elke van de wil van de Verkoper onafhankelijke omstandigheid waardoor de normale uitvoering van de koopovereenkomst niet meer mogelijk is of redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd van de Verkoper.

11.2. Als overmacht in hoofde van de Verkoper zal mede, doch niet limitatief, gelden: natuurrampen (zoals overstroming, storm, sneeuw), sociale onrust (zoals staking of lock-out), brand, misdrijven (zoals diefstal en terrorisme), inbeslagname, embargo, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of koopwaar, beperkingen in het energieverbruik, en dit zowel wanneer de overmacht zich voordoet bij de Verkoper als bij zijn leveranciers.

11.3. De Verkoper verbindt zich ertoe de Koper zo spoedig mogelijk te informeren in geval een omstandigheid van overmacht zich voordoet per fax, per aangetekende brief of per e-mail. Gedurende de periode dat de overmachtssituatie aanhoudt, is de Verkoper in ieder geval gerechtigd om af te zien van de levering van de Producten die door overmacht zijn getroffen zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Koper.

11.4. Indien de overmachtssituatie ertoe leidt dat de uitvoering van het geheel of van een gedeelte van de aanvaarde bestelling van een Koper blijvend onmogelijk is geworden (waaronder wordt begrepen gedurende minimum één kalendermaand), heeft de Verkoper het recht om de koopovereenkomst met de Koper te beëindigen voor het gedeelte dat niet langer leverbaar is en dit zonder dat de Verkoper aan de Koper enige schadevergoeding verschuldigd is. Ook de Koper zal in geval van overmacht in hoofde van de Verkoper die minstens één kalendermaand voortduurt, het recht hebben de koopovereenkomst te ontbinden, en dit ofwel geheel ofwel, indien reeds een gedeelte van de aanvaarde bestelling werd uitgevoerd, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.


12. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTBANKEN EN SLOTBEPALINGEN

12.1. Het Belgische recht is van toepassing op de koopovereenkomst bedoeld in de Algemene Voorwaarden. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de koopovereenkomst gesloten tussen Koper en Verkoper met betrekking tot de Producten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

12.2. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen vervat in het Weens koopverdrag van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, evenals het verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken van 14 juni 1974, evenals het protocol tot wijziging van het voormelde verjaringsverdrag van 11 april 1980 niet van toepassing zijn op hun huidige en toekomstige relaties.

12.3. De ongeldigheid of nietigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling van de Algemene Voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bepalingen of gedeelten van bepalingen onverlet. Dit geldt ook wanneer een bepaling voor niet geschreven wordt gehouden. De bepalingen die door nietigheid aangetast of ongeldig zijn, blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is.

12.4. De Nederlandse taal wordt onweerlegbaar als gebruikelijke handelstaal aanzien en de Nederlandstalige versie van de Algemene Voorwaarden heeft dan ook voorrang op eventuele vertalingen van de Algemene Voorwaarden.